Laden...

 • Welkom bij OPEN2040
  Ambitie voor Affligem – En dan nu serieus!

  Onze kandidaten

 • Ons programma
  In vogelvlucht

  Bekijk hier

 • Onze gemeente
  verdient beter

Affligem is een geweldige gemeente. Wij willen hier niet alleen leven. Wij willen ook beleven. We willen vooruit. We hebben een financieel gezonde gemeente waardoor er heel wat mogelijk is. Hekelgem, Teralfene en Essene willen geen kabbelend of stilstaand beleid dat alleen mondjesmaat initiatieven neemt. We willen daarentegen met ambitie en visie kijken naar de toekomst. Alleen zo kunnen we ons voorbereiden op alle komende uitdagingen wat betreft verkeer, veiligheid, ondernemerschap, cultuur en jeugd. Daarom gaat Open2040 op 14 oktober 2018 de uitdaging aan. Met uw steun en stem brengen we samen Affligem terug in beweging.

Onze beweging

Open2040 is een nieuwe politieke speler in Affligem, gedragen door burgers die vooruit willen met onze gemeente. Open2040 is een gezonde mix van politieke ervaring en nieuw talent. Het is ook een open lijst: leden van Open Vld en onafhankelijken onderschrijven hiermee samen een ambitieus kiesprogramma, dat ver vooruit in de toekomst kijkt – tot in 2040.

Onze missie

Open2040 wil dat Affligem met visie wordt bestuurd. We reiken de hand uit naar de burger en willen deze zo veel mogelijk in het gemeentelijk beleid betrekken. Onze sleutelwoorden hierbij zijn transparantie en communicatie, durf en ambitie, vooruit denken en handelen, en een gezond financieel beheer.

Uw enig alternatief

Lijstprogramma Open2040

gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

In alle studies van zowel de Vlaamse overheid als van andere waarnemers scoort onze gemeente boven de middenmoot. Inwoners hebben een hoger gemiddeld inkomen en de kansarmoedecijfers zijn laag. Het budget van de gemeente is onder controle. Er zijn geen grote problemen waarvoor dringend oplossingen gezocht moeten worden. Het is hier zeker niet slecht leven.

Toch kan alles beter. Vandaag zien we dat onze gemeente gewoon te weinig ambitie heeft. Er is geen groot plan. Er is geen visie waar Affligem over zes of twaalf jaar wil staan, op geen enkel vlak. We kabbelen maar voort. Het is de kracht van verstarring. Er worden hier en daar wat losse ideetjes gelanceerd, wat mobiliteit, cultuur of onderwijs betreffen. Dat is niet serieus.

Samen met de burger willen we daarom onze gemeente opnieuw in beweging brengen, met de blik op de toekomst. Sommige van onze voorstellen zullen pas op termijn ingrijpend blijken. Van andere, kleine aanpassingen zien we meteen resultaat. Want onze gemeente verdient beter. U verdient beter.

Met uw steun en stem willen we een gedurfd maar realiseerbaar én optimistisch project voor Affligem mogelijk maken.

Wij doen dit niet alleen. Wij doen dit samen. Niet alleen kijken we naar de burger, maar kijken we ook naar verenigingen, organisaties, scholen, externe partners en belangengroepen. We kijken ook naar onze buurgemeenten. Visie, ambitie en samenwerking gaan hand in hand. En we doen het serieus.

Mobiliteit en verkeer: durven denken, durven doen.

Onze inwoners maken zich zorgen over het steeds toenemend verkeer en het gebrek aan mobiliteit. We zetten daarom in op een nieuw mobiliteitsplan. Dit moet ambitieus en toekomstgericht zijn, en we rekenen daarbij op de actieve inbreng van de burger.

Momenteel worden vragen met betrekking tot verkeersveiligheid en mobiliteit besproken in het Gemeentelijk Veiligheidsoverleg en wordt verkeer, als item, in zowat alle gemeentelijke adviesraden behandeld. Onze gemeente heeft nood aan een echte, volwaardige mobiliteitsraad. Die zal samengesteld worden uit zowel leden van het gemeentebestuur, de lokale politiezone als vertegenwoordigers van belangengroepen. Zo kunnen alle ideeën en initiatieven aangaande mobiliteit en verkeersveiligheid worden samengebracht.

Er werd inmiddels wel een mobiliteitsraad opgericht, zij het een paar maanden voor het einde van de legislatuur. Dat dit vroeger in de legislatuur diende te gebeuren is een zaak. Maar wat voornamelijk opvalt, is dat de voornaamste groep inzake mobiliteit, zijnde de autobestuurders, daar niet in vertegenwoordigd zijn. En of we nu al dan niet voorstander zijn van alternatieve vervoersmiddelen, kunnen we enkel vaststellen dat 90 % van de verplaatsingen met de wagen gebeuren. Het is dus die groep die zeker bij het overleg dient te worden betrokken. En dat er knopen dienen te worden doorgehakt inzake mobiliteit, is een open deur intrappen. We verwijzen bijvoorbeeld naar de brug over de E40 aan Lombeekstraat. Een oplossing is er nog niet, en het is ook niet uitgemaakt of dit een volwaardige brug dient te zijn, een fietsbrug, of een brug met beperkte doorgang. Dit zal het voorwerp moeten uitmaken van het te voeren debat. Maar er moet wel werk van worden gemaakt.

In onze gemeente dienen sommige straten te worden heraangelegd: soms omdat ze er versleten bij liggen, of omdat ze onvoldoende afgestemd zijn op het huidig verkeer. Verkeersveiligheid is bijzonder belangrijk, maar een veiliger verkeer zal niet worden bereikt door de invoering van een algemene zone-30 in de dorpskernen. We gaan geen maatregelen nemen waarvan het succes niet vooraf kan worden aangetoond of die door de burger als pesterij worden beschouwd. Wel zetten we in op dynamische, elektronische verkeersborden die snelheidsbeperking kunnen inroepen op gevaarlijke punten of wanneer nodig. Ook slimme verkeerslichten zullen autobestuurders met overdreven snelheid letterlijk afremmen. De huidige blauwe zones worden gerationaliseerd.

We hanteren de volgorde van het STOP-principe (stappers, trappers, openbaar vervoer en personenwagens), zeker in de dorpskernen en in de buurt van scholen.

Sluipverkeer wordt zo goed mogelijk tegengewerkt. Aan de invalswegen komen daarom opvallende verkeersborden. We zetten ook in op gerichte controles. Zo zullen onder meer buitenlandse (vrachtwagen)chauffeurs, die volgens de instructies van hun GPS door de dorpskernen worden gestuurd, ontmoedigd worden. We stellen charters op met de bedrijfswereld om zoveel mogelijk zwaar transport te mijden tijdens de begin- en eindtijd van scholen. Externe experts kunnen ons wijzen op deze en andere opties.

We maken afspraken met De Lijn om het busvervoer in onze gemeente beter op elkaar af te stemmen. We onderzoeken de mogelijkheid voor een voordeeltarief voor gebruik van de stationsparkings van Liedekerke en Denderleeuw, ten einde parkeeroverlast in Teralfene te vermijden. Iedereen heeft het over de voordelen van het openbaar vervoer, niet alleen omdat bestuurders minder gestresseerd een verplaatsing naar hun werk doen, maar ook omdat er dan minder files ontstaan, minder uitstoot is van fijn stof, … Dit alles kan uiteraard enkel wanneer je op een gemakkelijke wijze aan het betreffende station kan geraken. Parkings aan deze stations dienen met andere woorden gratis te zijn voor diegene die de trein nemen. Je kan autobestuurders immers niet verleiden om de trein te nemen wanneer de verplaatsing naar het station een hindernissenparcour is en de prijs van het traject naar de eindbestemming het driedubbele kost van de verplaatsing met de wagen. We moedigen ook het gebruik van de fiets aan door de belangrijke fietspaden in de deelgemeenten op elkaar aan te sluiten. We gaan op zoek naar parallelle wegen voor onze hoofdassen, waar er geen plaats is voor een fietspad. Deze ‘trage wegen’ kunnen eventueel verhard worden zodat fietsers en voetgangers zich veiliger binnen de dorpskernen kunnen begeven.

Elk van de drie deelgemeenten heeft eigen noden en verwachtingen wat mobiliteit en verkeer betreft. Straten dienen om op te rijden: een vlotte doorstroom is essentieel.  De dorpskern van Teralfene is (te) vol gebouwd. Nog meer huizen zal nog meer mobiliteitsproblemen veroorzaken.Daarom is de nood aan extra publieke parking vitaal voor de leefbaarheid van deze deelgemeente. Ook in Hekelgem en Essene gaan we ook op zoek naar alternatieve openbare parkings. Een ideale oplossing is er niet. Daarom is een langetermijnvisie nodig. Nu al kunnen enkele maatregelen worden genomen: waar nodig worden de voetpaden aangepast en verbreed. Op bepaalde plaatsen is immers de doorgang voor kinderwagens of rolstoelen vandaag te moeilijk. De kruispunten van de Steenbergstraat met de Potaardestraat en de Groeneweg worden aangepast zodat de richting van het eenrichtingsverkeer duidelijker wordt.

In Essene maken we werk van een grondige aanpak van de Ternatsestraat, de Lombeekstraat en de Bellestraat. De huidige situatie maakt de dorpskern langzaam onleefbaar. We gaan hiervoor op zoek naar een volwaardige en gedragen oplossing. Slimme camera’s zullen het verkeer in de Bellestraat, dat met een te hoge snelheid van de afrit van de E40 tot in Ternat rijdt, monitoren. De snelheidsremmers in de bochten zijn gevaarlijk en zullen worden verwijderd. We gaan op zoek naar veilige alternatieven.

In Hekelgem werken we een visie uit over de Brusselbaan die tegelijk voor meer verkeersveiligheid zorgt en ten goede komt aan handelaars en bewoners. Aan de Sint-Michielskerk voorzien we extra parkeerruimte die benut kan worden bij evenementen. Geen enkele maatregel mag de bereikbaarheid van dorpskernen en winkels belemmeren. We vragen telkens ook het advies van de mobiliteitsraad, van experts, en de mening van de buurtbewoners.

Wij willen zeker niet de auto uit de dorpskernen bannen. Wij willen dat de vlotte doorstroom gegarandeerd wordt en tegelijkertijd veilig en beheersbaar is. Mobiliteit en verkeersveiligheid stoppen niet aan de gemeentegrenzen. Daarom gaan wij in structureel overleg met onze buren.

Aan het begin van de legislatuur wordt een ontwerp gemaakt om onze straten in de toekomst  uniform in te richten. Hierbij zullen we rekening houden met lokale, specifieke aandachtspunten. We maken bij deze herinrichting van straten, fiets- en voetpaden een onderscheid tussen bebouwde en niet-bebouwde kom.

Een landelijke, Vlaamse gemeente waar het goed is om te wonen en leven

Affligem is een landelijke gemeente en dit karakter willen we bewaren. Ook hier zijn er per deelgemeente andere aandachtspunten. Vandaag bestaat er geen echt ‘Affligem-gevoel’. We willen hiervoor aandacht hebben door bijvoorbeeld de succesformule van Affligem Kermist! toe te passen bij andere gelegenheden. Daarbij willen we deze evenementen ook veel meer aanwenden opdat zelfstandigen en handelaars zich beter aan het publiek kunnen voorstellen. Een ‘Affligem-gevoel’ zullen we bereiken door in te zetten op de troeven van de dorpsgemeenschappen, en door respect voor erfgoed en eigenheid van de deelgemeenten. Een sterk Affligem wordt immers gevormd door drie sterke dorpsgemeenschappen.

We willen ook de talrijke groene zones, zoals de Domentse Broeken en de wandelpaden langs de trage wegen, beter ontsluiten en onderhouden. We zorgen voor extra vuilbakken. De speelpleintjes in de deelgemeenten zijn aan uitbreiding en modernisering toe.

De communicatie met de intercommunale ILvA kan beter. We eisen een klantvriendelijk beleid vanuit het containerpark. We willen ILvA ook voorstellen om meer huisvuilophaalrondes te houden in de zomermaanden dan vandaag het geval is, alsook twee grote tuinafhalophalingen per jaar. Om ons groene beleid vorm te geven trekken we de kaart van een coördinator. Deze zal zowel milieu als mobiliteit onder zijn of haar hoede houden. Onafhankelijk en met kennis van zaken zal de coördinator zowel milieu- als mobiliteitsbeleid van onze gemeente uittekenen en uitvoeren.

Voor ons is ook niet alleen het landelijke karakter van belang: Affligem is ook een Vlaamse gemeente. Kennis van het Nederlands is de belangrijkste voorwaarde voor nieuwkomers tot inburgering. De gemeente moet meer initiatieven nemen. Een enkele dag om nieuwe inwoners welkom te heten volstaat niet, zeker wanneer deze vanuit een andere taal of cultuur komen. We richten daarom praatcafés in, zetten stappen om via cultuur – in de breedste betekenis – en sport nieuwe bevolkingsgroepen te bereiken, en profileren ons nog meer als een warme en geëngageerde gemeente, maar die tegelijk ook correct optreedt. Wij willen daarom inzetten op een zo efficiënt mogelijk inburgeringsbeleid. Te veel nieuwe inwoners wonen hier; ze leven hier niet. We willen ook inzetten op brugfiguren. Deze komen uit het sociaal-cultureel veld en zullen een actieve rol vervullen in de integratie van nieuwkomers en kansengroepen. Integratie zal gebeuren in zowel het verenigingsleven als het onderwijs als in de lokale economie.

Affligem is een sociale gemeente. Volgende legislatuur wordt het OCMW in het gemeentebestuur geïntegreerd en zal dit al aparte eenheid niet langer bestaan. We moeten er goed op letten dat onze sociale engagementen in de nabije toekomst daardoor niet op de achtergrond verdwijnen. Huisvesting, seniorenzorg, bereiken en betrekken van kansengroepen en preventie blijven sterke aandachtspunten. Wij streven ernaar dat de Affligemnaar zo veel mogelijk in dit beleid wordt betrokken.
Het nieuwe woonzorgcentrum Van Lierde, dat na heel veel moeite en nog meer geld tot stand is gekomen, is een aanwinst voor onze gemeente. Maar dat betekent niet dat het voor iedereen haalbaar is. Vaak is een woonzorgcentrum de laatste oplossing voor hulpbehoevende ouderen die met tegenzin hun huis verlaten. Daarom willen wij maximaal inzetten op een actief thuiszorgbeleid. We rekenen daarop op private partners en vrijwilligers, en met steun vanuit de gemeente. Zo zorgen wij ervoor dat onze inwoners, zolang zij zelf willen en zolang het medisch verantwoord is, in hun eigen vertrouwde woning kunnen blijven. We zullen de werking van het nieuwe woonzorgcentrum met grote belangstelling opvolgen.

We gaan ook voor kleine ingrepen die grote gevolgen hebben. Zo kan het ‘zorgparkeren’ worden ingevoerd, naar het voorbeeld van andere gemeenten zoals Oostende. Inwoners kleven een sticker op de garagepoort of aan hun oprit waarmee ze de toestemming geeft aan huisartsen of thuisverpleegkundigen om hun auto daar te parkeren voor de duur van het bezoek aan de patiënt of hulpbehoevende in de onmiddellijke buurt.

Door haar ligging en relatief beperkte woningprijzen is Affligem aantrekkelijk voor nieuwe inwoners. Vandaag telt onze gemeente er meer dan 13.000. Op tien jaar tijd is dat een stijging met bijna 11%. Meer nog: bijna 1 inwoner op 2 was er tien jaar geleden nog niet. Hij of zij was nog niet geboren, of woonde nog elders. Dit maakt dat onze gemeente enorm aan het veranderen is. Niets wijst erop dat deze trend de komende jaren zal wijzigen, integendeel. Daarom moeten we vandaag duidelijk maken waar we met onze gemeente en de drie dorpen naartoe willen. Het beleid dat vandaag gevoerd wordt met betrekking tot sociale woningen en woonwijken is niet transparant genoeg. De inplanting van nieuwe wijken lijkt vaak ook onlogisch en houdt te weinig rekening met mobiliteit en sociaal weefsel. Daarom eisen wij dat nieuwe kavels voldoende oppervlakte bezitten en in overeenstemming zijn met het landelijke en groene karakter van onze gemeente. We vragen nieuwe woningen die gezinsvriendelijk zijn, over voldoende parkeerruimte beschikken en vlot bereikbaar zijn, zonder dat hiermee een verkeersinfarct wordt veroorzaakt. Affligem is groen, niet grijs.

Zoals elders in Vlaanderen neemt de groep van singles de afgelopen jaren alleen maar toe. In onze gemeente is dat niet anders. Van de ongeveer 10.000 volwassen Affligemnaars zijn er 1200 alleenstaand. We zullen werk maken van een actief single-beleid, bijvoorbeeld door het invoeren van speciale tarieven voor alleenstaanden. Anderzijds zien we dat er vandaag in onze gemeente jaarlijks meer dan 130 kinderen worden geboren. Dit aantal is te groot voor de huidige crèches en onthaalouders. Tegelijk worden zij geconfronteerd met talrijke administratieve en financiële verplichtingen. Als gemeente willen we hen hierin ondersteunen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid voor de oprichting van een nieuw, centraal gelegen kinderdagverblijf in gemeentelijk beheer.

Bij dit alles is communicatie vanuit de gemeente naar de burger van groot belang. Daarbij denken we niet enkel aan het meedelen van grote beslissingen, maar ook aan het correct en ruim op voorhand communiceren van bijvoorbeeld wegenwerken, hoe beperkt in omvang ook. We maken daarom werk van een vernieuwde, gemeentelijke website die de burger ten volle informeert en waarbij gebruiksvriendelijkheid primeert. Via de app, die meer dan vandaag de privacy van de gebruikers moet respecteren, en andere kanalen zoals WhatsApp wordt de burger rechtstreeks bereikt. Dit gebeurt uiteraard op geheel vrijwillige wijze. Affligem gespot! is niet langer een veredelde goed-nieuws-krant maar wordt een volwaardig communicatiekanaal dat de burger informeert over de beslissingen van de gemeente, ook wanneer dit gaat over veiligheid en preventie. We willen ook het persoonlijk contact met de burger aanhalen. Al maar meer diensten en formulieren kunnen online worden aangevraagd en ingevuld. Toch zal er steeds een gedeelte van de bevolking zijn voor wie deze digitale toepassingen geen vanzelfsprekendheid zijn. Voor die burgers willen wij vanuit de gemeente persoonlijke assistentie aanbieden.

Bij een open beleid hoort ook meer inspraak door de burger. Daarom gaan wij voor een burgerbegroting. Voor het geheel van de legislatuur reserveren we 5% van het gemeentebudget voor initiatieven vanuit de bevolking. Slechts in een paar andere gemeenten wordt dit toegepast. Onze gemeente zou bijgevolg een pioniersrol kunnen vervullen. Het opzet van zo’n burgerbegroting is simpel: een inwoner met een idee verzamelt een aantal handtekeningen om zo zijn of haar voorstel te steunen. Projecten met voldoende draagvlak die binnen het gereserveerde budget vallen, worden aan de bevolking voorgelegd. De projecten met de meeste stemmen worden dan gerealiseerd.

We gaan voor een breed gedragen Affligem-gevoel. Voor een fusie zijn we geen vragende partij, maar reiken de hand uit naar onze natuurlijke partners Liedekerke en Ternat. Dit zijn gemeenten met dezelfde bevolkingsdichtheid en met dezelfde kansen en uitdagingen. Nu al is er samenwerking op het vlak van politiewerking. Laten we nu ook op andere terreinen zoals mobiliteit, milieu, cultuur en onderwijs de banden aanhalen.

Indien de Vlaamse overheid, in de toekomst, de gemeentefusies zou opleggen dan zullen wij de noden van onze gemeente en haar bevolking verdedigen.

Een veilige gemeente

Door de nabijheid van de E40 en de ligging van tal van woningen is onze gemeente helaas ook aantrekkelijk voor mensen met minder goede bedoelingen. Het aantal inbraken en diefstallen moet verder naar beneden. Wij eisen een veilig Affligem voor al onze inwoners. De gemeente heeft op dat vlak de afgelopen tijd minimale inspanningen geleverd, en voor ons moet het beter. Slimme camera’s op cruciale plaatsen zijn nodig, en niet enkel aan het op- en afrittencomplex. We willen ook maatregelen nemen opdat de meer afgelegen woongebieden in onze gemeente beter beveiligd worden.

Toch heerst er in onze gemeente geen onveiligheidsgevoel. Er zijn amper hangjongeren of figuren die ons overdag op ons ongemak doen voelen. Als incidenten zich voordoen eisen we wel een snelle interventie van de politie. Anders is ‘meer blauw op straat’ niets meer dan een holle leuze. Daarom vragen we om een intensievere samenwerking op het niveau van de politiezone, en willen we nagaan op welke manier het politiekorps proactiever in onze straten aanwezig kan zijn. Er kunnen ook andere initiatieven worden genomen. De oprichting van een gemeentewacht zoals in Liedekerke kan een optie zijn. Tot het takenpakket kan onder meer behoren: het sensibiliseren van de burger, een oogje in het zeil houden, als aanspreekpunt fungeren, en aanwezig zijn in de schoolomgevingen bij start en einde van de lessen. Uiteraard zullen de kandidaat-leden van deze mogelijke gemeentewacht kundig gevormd worden. Ook het buurtinformatie netwerk (BIN), wat tot dusver een succes is, verdient meer steun en begeleiding.

We zetten evenzeer in op preventie. We willen de burger zo alert mogelijk houden en zetten in op informatiesessies rond bijvoorbeeld inbraakpreventie.

De maatregelen, die wij zullen nemen aangaande mobiliteit en gemeenschapsvorming, zullen eveneens het veiligheidsgevoel van onze inwoners bevorderen. Zich in eigen gemeente ‘veilig voelen’ betekent evenzeer dan men zich er ‘thuis voelt’.

Ondernemers en zelfstandigen blijven niet in de kou staan

Onze gemeente schiet te kort in de ondersteuning van beginnende handelaars en eenieder die een zelfstandige activiteit start. Vaak nemen de zelfstandigen zelf het heft in eigen handen door comités op te richten. Dat moet anders. De gemeente heeft alles in huis om meer in te zetten op succesvol ondernemerschap: ze gebruikt dit alleen te weinig en zonder al te veel creativiteit. Ondernemers verwachten van de gemeente meer dan enkel een borrelhapje. Via een volwaardig ondernemersloket kan de gemeente structuur en begeleiding aanbieden. De werkgroep lokale economie moet meer dan worden opgewaardeerd. Deze dient ook de link te leggen met jeugdwerking en lokaal cultuurbeleid.

We nemen een middenstandscoach in dienst. Deze wordt het rechtstreeks aanspreekpunt van onze lokale handelaars.

Tegelijk willen we onze gemeente aantrekkelijk maken voor nieuwe ondernemers door hen speciale voorwaarden aan te bieden. Om starters een duw in de rug te geven maken we werk van specifieke belastingsvermindering: een vrijstelling van onroerende voorheffing wordt verleend gedurende de eerste vijf jaar.

Zelfstandigen die voorzien in een eigen parking voor hun klanten moeten daarop belasting betalen. Ze betalen ook belasting op eigen reclame en taks op wegwijzers. We gaan resoluut voor de afschaffing van deze pestbelastingen.

Er is in onze gemeente, wegens haar goede ligging, eveneens nood aan een nieuwe en betaalbare KMO-zone. Ook hier willen we ons voor inzetten. We maken daarom werk van een socio-economisch plan. Ook dit zal gebeuren in nauw overleg met belangengroepen, met de buurgemeenten en het Gewest en wil een langetermijnvisie op papier zetten.

Vanuit de gemeente engageren wij ons om iedere manifestatie of event voor breed publiek te faciliteren voor ondernemers en plaatselijke handelaars.

Cultuur en sport voor iedereen

De nieuwe bibliotheek is een aanwinst voor iedereen. In tijden waarop velen het nut en de toekomst van een gemeentelijke bibliotheek openlijk in twijfel trekken bewijst onze gemeente dat het anders kan. We kunnen hier alleen maar tevreden over zijn en willen de bibliotheek zo veel mogelijk kansen tot ontplooiing bieden. Cultuur is echter meer dan enkel de activiteiten van de bibliotheek. In Aalst en Ternat – en wat verder in Dilbeek – kunnen we genieten van volwaardige programma’s in de cultuurcentra. Er is geen vraag naar zo een uitgebouwde programmatie in de Sanderus. Momenteel investeert de gemeente aanzienlijk in de renovatie van deze zaal. We stellen ons echter de vraag of de hoge kostprijs hiervan het wel waard is. Voor dat bedrag verwachten we dat de gemeente inspanningen levert om een degelijk cultuurbeleid uit te bouwen. Dit bestaat momenteel niet. We willen een duidelijke toekomstvisie uitbouwen met de vernieuwde Sanderus als vertrekpunt. Ook hier kijken we naar intergemeentelijke samenwerking. We onderzoeken de mogelijkheid om een cultuurbeleidscoördinator aan te stellen die toelaat dat het cultuurprogramma van de Sanderus een aanvulling wordt van dat van De Ploter en De Warande.

Het gebruik van de hele Bellekoutersite moet geoptimaliseerd worden. Dit kan eventueel in samenwerking met privé-partners gebeuren. We willen een omgevingsinrichting die de Bellekouter toegankelijker en meer uitnodigend maakt.

Het verenigingsleven heeft nood aan nieuwe impulsen. Kleine verenigingen en particulieren in de drie deelgemeenten kunnen voor hun activiteiten enkel maar gebruik maken van de parochiezalen. Deze zijn niet altijd in de beste staat. We gaan daarom een studie bestellen om de praktische en financiële haalbaarheid van nieuwe, kleine en polyvalente zalen te onderzoeken. Zeker in Teralfene en Essene bestaat hiervoor een breed maatschappelijk draagvlak.

Naast cultuur in de brede betekenis moet er plaats zijn voor een lokaal erfgoedbeleid. De gemeente beschikt over tal van waardevolle gebouwen, monumenten en tradities, zoals de Sint-Antoniusviering, maar hierrond ontbreekt vandaag enige vorm van visie. 

Onze gemeente beschikt ook over heel wat toeristische troeven. We hebben de abdij, mooie natuurgebieden, hopperanken, mountainbike parcours, wandelwegen, de grot, kerken en kapellen. We hebben streekproducten waarmee we op de kaart staan. We hebben locaties zoals het mooie  Domein Verbrugghen dat voor tal van evenementen gebruikt kan worden. We hebben hotels en B&B’s van waar uit toeristen de streek kunnen verkennen en op een boogscheut van Aalst, Gent en Brussel. Toerisme en recreatie zijn zowel cultureel als economisch waardevol. Er dient een veel grotere wisselwerking te zijn tussen cultuur, toerisme, ontspanning en lokale middenstand en ondernemers. Al deze troeven worden vandaag niet of nauwelijks benut. De gemeente kan hier een echte regisseursrol opnemen. In de loop van de komende jaren zal ook de omgeving van de abdij van Affligem heraangelegd worden. Laten we daarom het moment aangrijpen om van de site hét ontmoetingspunt te maken van iedereen die Affligem bezoekt en beter wil leren kennen. Het onderbrengen van de toeristische dienst in de nabijheid van de abdij is een eerste stap in die richting.

We willen ook het Jeugdhuis meer in the picture zetten, beter aanpassen aan de hedendaagse noden en vragen, en vanuit de gemeente ondersteunen waar nodig. In het verlengde daarvan verbreden we het jeugdbeleid: we vertrekken niet enkel meer vanuit de jeugdverenigingen, maar maken een echt beleid mogelijk door rechtstreeks de -18-jarigen te betrekken. Er komt een jeugdinfrastructuurfonds.

Om het busgebruik te stimuleren zullen we de BuzzyPas ten dele terugbetalen voor alle inwoners tot 24 jaar. Wat de schoolgaande jongeren betreffen komt er een tussenkomst vanuit de gemeente voor abonnementen op school-thuisverkeer. Aangezien Affligem geen secundaire scholen op het grondgebied heeft moeten immers alle +12-jarigen zich op schooldagen buiten de gemeente begeven.

Vanuit het verenigingsleven zullen we werk maken van een echte ‘inclusieve’ gemeente. Iedereen, ongeacht sociaal-economische achtergrond, herkomst of geaardheid, kan via cultuur en verenigingsleven in onze gemeente zijn of haar weg vinden.

Andere initiatieven zoals tentoonstellingen en kunstprojecten brengen we naar de mensen. Daarom vragen we ook om de kerken voor dit soort gelegenheden open te stellen, zoals dit nu al in Teralfene gebeurde met de Nacht van de kleine zonde.

Het aantal verenigingen dat zich met een aanvraag tot erkenning richt tot de sportraad daalt ieder jaar. Toch zijn er ook op het vlak van sport en sportbeleving tal van mogelijkheden in onze gemeente. Daarom zullen we het huidig subsidiesysteem herbekijken.

Alle aandacht voor scholen

Er zijn vijf basisscholen in Affligem: drie ervan zijn vrij en twee vallen onder het Gemeenschapsonderwijs. In Hekelgem is een filiaal van de Kunstenacademie August De Boeck. Dat betekent dat de gemeente Affligem zelf geen inrichtende macht is van welk onderwijs ook. Dit betekent echter niet in dat de gemeente zich niets moet aantrekken van de scholen. Integendeel: de gemeente moet ten volle de regisseursrol op zich nemen. Nog meer dan vandaag zal zij structureel en constructief overleg organiseren tussen de verschillende onderwijsinstellingen via het Scholenoverleg. Samenwerking is hier de leidraad. Daarbij zal er ook worden gekeken naar de buurgemeenten. Want naar daar zullen, in de meeste gevallen, onze kinderen vanaf 12 jaar school lopen. We zijn daarom vragende partij voor een intergemeentelijke scholencoördinator. Deze heeft een zo volledig mogelijk zicht op basis- en secundaire scholen, maar ook op academies en volwassenenonderwijs in onze buurgemeenten zoals Liedekerke en Ternat. Ook samenwerking met de centra voor leerlingenbegeleiding, de instanties die instaan voor kinderopvang en met jeugdwerking hoort daarbij.

Vandaag functioneren de basisscholen en de kunstacademie naast elkaar. Vanuit de gemeente zullen initiatieven worden genomen om hun activiteiten op elkaar af te stemmen, ook wat de invulling van de woensdagnamiddagen betreft. Tal van ouders dienen hun kind noodgedwongen op de naschoolse opvang te houden, terwijl er veel meer mogelijkheden zijn op het vlak van kunstonderwijs, maar ook sport en jeugdverenigingen.

In de onmiddellijke schoolomgeving zorgt de gemeente voor een zo hoog mogelijke verkeersveiligheid. Er moet ook worden ingezet op andere maatregelen: het inleggen van vervoer vanuit de gemeente voor schoolse activiteiten bijvoorbeeld, of een cultuur- en sportbeleid op maat van de scholen vanuit de Bellekouter. We voorzien ook in een beperkt aantal voorbehouden parkeerplaatsen voor onderwijspersoneel in de onmiddellijke nabijheid van de school. De voor- en naschoolse opvang wordt sinds kort gefactureerd vanuit de gemeente, maar uitgevoerd door Infano. Te veel ouders hebben hierover opmerkingen en zelfs klachten. We zullen dit systeem evalueren op haar doeltreffendheid.

In de onmiddellijke toekomst worden de Affligemse scholen met twee problemen geconfronteerd. Er zullen meer ouders hun kinderen willen inschrijven dan er vrije plaatsen zijn. Nu al wordt in één van de scholen de eerste wachtrijen met ouders gesignaleerd. Dit probleem gaat zich de komende jaren alleen maar verergeren. Wij zetten ons in dat voor ieder Affligems kind, van 2,5 tot 12 jaar, een plaats in één van de basisscholen kan worden gegarandeerd. Het tweede probleem betreft de infrastructuur. De schoolgebouwen zijn verouderd; in bepaalde gevallen zal een likje verf niet langer volstaan. Samen met de inrichtende machten van zowel de vrije scholen als deze van het Gemeenschapsonderwijs moet de gemeente aan tafel zitten om een termijnvisie hierover te bepalen. Het gaat hierbij om de toekomst van onze kinderen. Wat specifiek het Gemeenschapsonderwijs betreft gaat het hierbij om gebouwen die eigendom zijn van de gemeente. Wij nemen hierbij onze verplichtingen op en willigen de eerder gemaakte belofte in om het voormalig OCMW-gebouw in Teralfene aan de infrastructuur van de school toe te voegen. Wat het schoolgebouw in Hekelgem betreft, dat eveneens gemeentelijke eigendom is maar nu voor op bepaalde uren en tijdens het weekend dienst doet als kunstacademie, gaan wij op zoek naar gepaste invulling voor de vrije momenten.

We engageren ons eveneens om het volledig gemeentelijk patrimonium onder de loep te nemen en hierin de nodige beslissingen te nemen.  

We brengen een STEM-academie naar Affligem. STEM staat voor science, technology, engineering en mathematics (wetenschappen, technologie, bouwkunde en wiskunde). Een STEM-academie richt zich tot kinderen en jongeren om spelenderwijs om te gaan met bijvoorbeeld programmeren. Een eigen STEM-academie kan worden ingericht in samenwerking met een hogeschool of met organisaties die bezig zijn met technologie, en kan gebeuren met steun van de Vlaamse overheid.

Een gemeente voor de burger, van de burger

Affligem is een geweldige gemeente. Wij willen hier niet alleen leven. Wij willen ook beleven. Affligem heeft veel meer te bieden dan enkel maar het gelijknamige bier en kaas. Affligem is meer dan een filebericht op de radio. We willen vooruit met deze gemeente. We hebben een financieel gezonde gemeente waardoor er heel wat mogelijk is. Hekelgem, Teralfene en Essene willen geen kabbelend, stilstaand beleid dat mondjesmaat initiatieven neemt en, als een loodgieter, de problemen past oplost wanneer die zich stellen. We willen daarentegen met ambitie en visie kijken naar de toekomst. Alleen zo kunnen wij ons voorbereiden op alle komende uitdagingen. En er zijn genoeg uitdagingen wat betreft verkeer, veiligheid, ondernemerschap, cultuur en jeugd.

Affligem verdient daarom een sterke bestuursploeg. Affligem verdient een bestuur dat durf en visie uitstraalt, én tegelijk garant staat voor transparantie een gezond financieel beleid. Het is gedaan met losse ideetjes: wij gaan voor ernst en degelijkheid. Affligem verdient ambitie.

23 kandidaten, 23 actiepunten

Mobiliteit

1. Veilige en uniforme straten waar het verschil duidelijk is tussen doorgaand en lokaal (woon)verkeer.
2. Er komen fietssuggestiestroken.
3. Extra parkings
4. Veilige schoolomgevingen
5. Een nieuwe mobiliteitsplan

Veiligheid

6. Snellere interventies door de politie
7. een cameraschild dat het grondgebied volledig beschermt.

Ondernemingen

8. Aanstellen van een middenstandscoach
9. afschaffing van bedrijfsbelasting
10. vrijstelling van onroerende voorheffing van 5 jaar voor startende ondernemers

Open beleid

11. 5% van het budget op legislatuurbasis wordt voorbehouden voor de burgerbegroting
12. Een efficiënt inburgeringsbeleid
13. Kleinschalige woonprojecten die inpasbaar zijn in de omgeving, en met stedenbouwkundige verordening
14. Actief single-beleid

Communicatie

15. Een gemeente die luistert: transparante communicatie en klantvriendelijkheid

Jeugd

16. Een jeugdinfrastructuurfonds
17. Tussenkomst in het abonnement openbaar vervoer school-thuisverplaatsingen

Cultuur

18. Uitbouw van een cultuurbeleid dat het gebruik van onze infrastructuur bevordert
19. Uitbouw van een lokaal erfgoedbeleid
20. Een polyvalente zaal voor Teralfene in het dorpscentrum
21. Uitbouw van de Bellekouter als belevings-site.

Onderwijs

22. Plaats op school voor ieder Affligems kind
23. Inrichten van een STEM-academie

Onze kandidaten

portfolio

Als geen ander kent Tim Herzeel onze gemeente en de politiek.
Afkomstig uit Essene ontmoette hij in Teralfene zijn latere echtgenote Tinneke. Ze wonen met hun twee kinderen in Hekelgem. Tim kan rekenen op een politieke traditie in de gemeentepolitiek van Essene en Hekelgem. Met zijn echtgenote Tinneke, kleindochter van de laatste burgemeester van Teralfene, maakt hij de cirkel rond. Tim is notaris en heeft een kantoor in Erembodegem met 16 medewerkers. Sinds zijn 22e zetelt hij in de Affligemse gemeenteraad, en leidt hij er vandaag de Open Vld-fractie. Tim heeft als manager alle ervaring en expertise in huis om samen met u en zijn Open2040 team uit de oppositie te breken en een nieuw en ambitieus verhaal voor Affligem te schrijven. Tim is uw enig alternatief en uw kandidaat-burgemeester.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
1

Tim Herzeel

portfolio

Jill Rollier is 28 jaar en in 2012, als lid van Jong VLD, verkozen als één van de jongste gemeenteraadsleden.
Ze studeerde toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit Gent en is sinds 2014 planning- en marketingverantwoordelijke bij autocarbedrijf Rantour. Ondernemingszin is heel belangrijk voor Jill. Een gezond financieel beleid en een ondernemingsvriendelijk klimaat creëren in onze gemeente is dan ook één van haar doelstellingen. Als jongerenkandidaat wenst zij zich ook in te zetten voor een jeugd- en kindvriendelijke gemeente.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
2

Jill Rollier

portfolio

Als zoon van de burgemeester in de periode 1977-2006 is de Affligemse politiek voor advocaat Johan Guns geen onbekende.
Sinds 2012 is hij gemeenteraadslid. Buiten het lokale gebeuren was hij o.a. lid van het directiecomité van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen. Het hoeft dan ook geen verwondering dat dat de zelfstandigensector zijn bijzondere aandacht geniet. Het komt er voor Johan dan ook op aan dat deze sector zo weinig mogelijk extra inspanningen op administratief en financieel vlak moet leveren. Daarvoor wil hij zich onder meer in onze gemeente engageren.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
3

Johan Guns

portfolio

Hans Cornand is gemeenteraadslid en politieraadslid en levert dan ook al verschillende jaren veel inspanningen voor onze gemeente. Dankzij zijn opleiding en beroep staat hij onze inwoners bij op het gebied van administratieve formaliteiten, fiscaliteit, ruimtelijke ordening enzovoort. Het zoveel mogelijk helpen van mensen geeft hem dan ook een enorme voldoening. Het verenigingsleven van Affligem ligt Hans nauw aan het hart. Zo zet hij zich al jaren in voor sportverenigingen, cultuurverenigingen enzovoort.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
4

Hans Cornand

portfolio

Kristine Neven is gemeenteraadslid.
Als alleenstaande moeder met een dochter van 24 woont ze al meer dan 50 jaar in Affligem. Ze is een bezige bij en heeft altijd ten dienste gestaan van de mensen. Ze heeft ook het attest van bewakingsagent en sociale controle behaald bij Group4 en Securitas. De veiligheid van onze gemeente en haar inwoners ligt Kristine dan ook nauw aan het hart. Ze wil zich onder meer inzetten voor fietsvriendelijke straten en een echt beleid voor singles en alleenstaanden.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
5

Kristine Neven

portfolio

Rita Van den Abbeel is een echte Affligemnaar.
Vandaag is ze al 36 jaar actief in de gemeente als zelfstandige thuisverpleegkundige. Rita is ook instructrice EHBO, reanimatie en gebruik van AED. Fiere echtgenote van Yvan, mama van Bram en in haar vrije tijd zorgt ze voor haar kleinzoon Lior, maar ze kookt en tuiniert ook graag, is bestuurslid van de liberale vrouwen, hevig voetbalfan en zo veel meer. Rita is ruimdenkend en heel sociaal. In onze gemeente wil ze zich engageren voor praatgroepen en voor het sociaal huis. Ze wil zich ook inzetten om sluipverkeer en sluikstorten aan te pakken.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
6

Rita Van den Abbeel

portfolio

Sinds zijn geboorte in 1977 woont Pascal Biesback – door zijn vrienden aangesproken als Scalle – in onze gemeente.
Pascal komt uit een familie van rasechte politici. Zowel pépé Alfons Schoonjans als mémé Leontine De Bisschop gingen hem voor. Maar het is vooral samen met moeder Yvette Schoonjans-Biesback dat Pascal nu de stap in de gemeentepolitiek zet. Pascal is ook trainer en voormalig voetballer bij EMI Essene. Hij wil graag een luisterend oor zijn voor alle inwoners van Affligem. Zo kunnen we samen een zo gezellig mogelijk Affligem verwezenlijken.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
7

Pascal Biesback

portfolio

Walter Swaenepoel is de 39-jarige levenspartner van Elsie en vader van tweeling Amber en Arthur, afkomstig van Halle en 10 jaar geleden in Affligem terecht gekomen.
Professioneel is Walter actief als freelance IT manager op projecten in het hele land. De afgelopen jaren is hij heel veel met veiligheid bezig geweest door onder meer de oprichting van BIN Essene. Vanuit dit initiatief heeft hij ook geholpen bij de opstart van de andere BIN's en was hij mede-oprichter van het nationale BIN Kenniscentrum. In onze gemeente wil Walter zich ook inzetten voor mobiliteit en economie.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
8

Walter Swaenepoel

portfolio

Ian Panné groeide op onder de kerktoren van Essene en kreeg het liberalisme met de paplepel binnen.
Na zijn rechtenstudies aan de KU Leuven besliste hij om van mijn passie mijn beroep te maken en werd antiquair. Hij heeft zijn eigen zaak in de brouwershoeve aan het kerkplein. Hij is tevens voorzitter van de kerkfabriek van Essene. Erfgoed, heemkunde, landschap en ecologie zijn de onderwerpen die Ian het nauwst aan het hart liggen.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
9

Ian Panné

portfolio

Janick Arijs is een oude bekende in de Affligemse gemeentepolitiek en OCMW-raadslid. Janick is zelfstandige: bijna vijftien jaar geleden heeft hij zijn vader opgevolgd als zaakvoerder van hun familiaal bouwbedrijf. Janick is samen met An en ze hebben twee kinderen: Ziva en Jerke. Hij wil zich vooral inzetten voor de verkeersveiligheid van de fietsers en voetgangers, en voor een gemeente die zorgzaam met de centen van haar inwoners omspringt.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
10

Janick Arijs

portfolio

Begga De Witte is geboren en getogen in Hekelgem.
Ze is gehuwd met Michel en mama van Bert en Tom. Tijdens de uren kan je haar vinden als administratief bediende in haar familiebedrijf HVAC Chauffage De Pauw, de bekende zaak op de Brusselbaan. Begga is begaan met onze veiligheid: vandaar ook dat zij initiatieven zoals de BIN volledig steunt. Maar het is tevens geen verrassing dat zij begaan is met ondernemers als kleine middenstanders.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
11

Begga De Witte

portfolio

Jasmien De Geyseleer is bestuurslid van Jong VLD Affligem.
Al van jongs af aan is ze in de politiek gerold dankzij grootvader en gemeenteraadslid Armand de Geyseleer. Intussen is ze al vijf jaar samen met Tom en werd ze vorig jaar mama van Felix. Ze is leerkracht en na een tijdje minder actief te zijn geweest op politiek vlak is ze nu helemaal klaar voor een nieuwe start. Niet te verwonderen dus dat Jasmien zich in onze gemeente vooral wil inzetten voor de noden van jonge ouders en hun kinderen.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
12

Jasmien De Geyseleer

portfolio

Rani Berlo is 24 jaar en afkomstig uit onze gemeente.
De liberale microbe werd haar met de paplepel meegegeven door haar vader Ludwig Berlo. Hij zetelde in de gemeenteraad en nu in het OCMW. Overdag is Rani consultant bij een van de grootste bewakingsbedrijven in de private veiligheidssector. In haar vrije tijd speelt het cultureel leven van Affligem een belangrijke rol. Zo is Rani actief lid van de bibliotheekraad en zit ze in het dagelijks bestuur van de jeugdraad. Daarnaast staat ze al jaren met plezier op de planken bij toneelkring “Carpe Diem”. Rani wil de burgers dichter bij het beleid brengen.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
13

Rani Berlo

portfolio

Jeroen Roelandt is 28 jaar en ondernemer.
Hij en zijn familie zijn rasechte Affligemnaars. Vader Benny komt uit Essene, moeder Myriam Guldemont uit Teralfene en zelf woont Jeroen graag in deze mooie deelgemeente. Toch ziet hij dat betaalbaar wonen niet evident is. Daar wil Jeroen zich voor inzetten. Ook andere thema’s kunnen rekenen op zijn belangstelling. Al vijf jaar is hij lid van het dagelijks bestuur van de sportraad, waar hij meehelpt aan verschillende organisaties. Jeroen omschrijft zichzelf als jong en enthousiast om iets te mogen beteken voor onze samenleving.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
14

Jeroen Roelandt

portfolio

Als 29-jarige heeft Dieter Van der Borght het grootste deel van zijn leven in Affligem doorgebracht.
Dieter is lid van de jeugdraad en zet zich daar al negen jaar in voor de jeugdverenigingen en de voorzieningen voor jongeren in onze gemeente. Niet alleen het jeugdwerk is voor Dieter van tel, ook verkeersveiligheid verdient meer aandacht. Als pendelaar doorkruist hij dagelijks per fiets onze gemeente en ondervindt zo waar de pijnpunten zijn. Zowel fietsers en voetgangers als gemotoriseerde voertuigen moeten een duidelijke plaats kennen op straat.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
15

Dieter Van Der Borght

portfolio

Bert Van der Veken is afkomstig uit Erembodegem en is sinds 1993 een trotse Affligemnaar.
Hij woont in Hekelgem, waar hij ook school liep in Sint-Vincentius. Als kleine jongen zette hij zijn eerste voetbalpassen bij Eendracht Hekelgem, toen nog in de Langestraat. Later verhuisde hij mee naar de Bellekouter om er de rest van de jeugdreeksen te doorlopen. Vervolgens verdedigde hij ook het doel van de eerste ploeg. Nu nog is Bert regelmatig aan het werk te zien in onze gemeentelijke sporthal en bij KSK Erembodegem. Vandaag is hij werkzaam als KMO-adviseur op boekhoudkundig en fiscaal vlak.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
16

Bert Van Der Veken

portfolio

Jimmy Koppen woont sinds 2005 in Teralfene, getrouwd met Saskia en ze zijn ouders van vier geweldige kinderen.
Jimmy is doctor in de geschiedenis en raadgever onderwijs op de Studiedienst van Open Vld. Voordien was hij verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool. Hij was ook enige tijd werkzaam in de cultureel-erfgoedsector. Jimmy is voorzitter van de Schoolraad van de beide GO!-scholen in onze gemeente. Niet meer dan logisch dus dat Jimmy zich in onze gemeente wil inzetten voor onderwijs en cultuur, maar ook voor toerisme.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
17

Jimmy Koppen

portfolio

De grootvader van Ute De Putter was René De Putter, de allereerste liberaal van Teralfene. Zelf is ze ook geen onbekende in de Teralfense politiek.
Ute is getrouwd met Patrick en mama van Bo. Intussen is ze ook al de trotse oma van Zhara en Jill. Ute is begaan met alles wat er in Teralfene gebeurt, met bijzondere aandacht voor onze ondernemers. Als voormalige zelfstandige kent zij immers hun vragen en noden. Ook het verenigingsleven is voor haar erg belangrijk: zo is ze al meer dan veertig jaar aangesloten bij Concertband Teralfene.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
18

Ute De Putter

portfolio

Vicky De Plecker is 40 en afkomstig uit Essene, maar woont nu in Hekelgem.
Ze werkt al twintig jaar voor IKEA, eerst in Ternat en ondertussen al tien jaar in Gent waar ze alle klanten met een lach te woord staat. Omdat ze zelf deel uit maakt van een nieuw samengesteld gezin, wil ze zich voor dit thema engageren. Zelf heeft ze twee kinderen: Bowen en Mila-Jane. Haar vriend David en de twee tieners Arno en Milla maken het gezin compleet. Vicky is hevig supporter van KAA Gent en ook op ‘den EMI’ kan je haar steeds aantreffen. Op politiek vlak wil ze zich inzetten voor sociaal beleid en mobiliteit.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
19

Vicky De Plecker

portfolio

Liesbeth Van den Broeck – Lies voor de vrienden – is oorspronkelijk van Essene maar woont nu samen in Teralfene.
Lies is mama van een prachtige meid, Eline, en van twee pluskids Aischa en Justin. Ze heeft samen met haar beste vriendin twee kinderdagverblijven waarvan een in Teralfene en een in Wemmel. Ze weet dus als geen ander hoe moeilijk het is een eigen zaak uit de grond te stampen en wil zich daarom ook inzetten voor de beginnende zelfstandigen. Ook onze alleenstaande ouders en de singles verdienen meer aandacht en steun.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
20

Lies Van Den Broeck

portfolio

Tamara De Neef woont al haar hele leven in Affligem; net voor haar veertigste verjaardag verhuisde ze van Essene naar Teralfene.
Ze is mama van Nieke en Stan. Tamara werkt al twintig jaar als verzorgende bij Familiehulp, in onze regio. In de Affligemse gemeentepolitiek wil ze zich vooral inzetten voor singles. Ze weet als geen ander dat alleenstaanden, en zeker als ze kinderen moeten grootbrengen, het soms echt moeilijk kunnen hebben. Tamara is vooral een optimist. Ze is positief ingesteld, houdt van lachen, weggaan met vrienden en van sporten.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
21

Tamara De Neef

portfolio

Yvette Schoonjans is de echtgenote van Erwin Biesback en mama van Christophe, Pascal, Wendy (+) en Isabelle.
Haar vader was verscheidene jaren schepen in Affligem en voorafgaand ook in Essene. In 1994 besloot Yvette in de gemeentepolitiek te stappen. Zij werd dat jaar en ook in 2000 verkozen en zetelde als schepen. Ook na de verkiezingen van 2006 en 2012 maakte zij deel uit van de gemeenteraad, weliswaar in de oppositie. Yvette is sociaal en wil zich, waar kan, inzetten voor de burgers van onze gemeente. Ook verkeersveiligheid is voor haar van groot belang.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
22

Yvette Biesback-Schoonjans

portfolio

Krist’l De Paepe is een bekende Hekelgemnare.
Als dochter van Jean De Paepe en Yvonne Verleysen kreeg ze de politiek mee in de genen. Als telg uit de politieke familie ’t Kint aan moederszijde kan zij terugkijken op een geschiedenis van meerdere burgemeesters en schepenen. In de voetsporen van haar broer en gewezen schepen Bob De Paepe, neemt ook Krist’l nu de degens op. Professioneel is zij een gekende en zeer gevraagde advocate en leidt ze haar kantoor met meerdere medewerkers. Naast haar ervaring als manager en advocaat is Krist’l ook gepassioneerd door kunst en schildert zij in haar vrije tijd.

Heb je een vraag aan deze kandidaat, klik hier
23

Kristel De Paepe

PersGrote uitdagers van huidige meerderheid bekend

Het Nieuwsblad - 23/06/2018

OPEN 2040 stelt kandidatenlijst voor

Goeiendag - 18/06/2018

Open 2040 pakt uit met verrassend jonge lijst voor Affligem

Editiepajot - 18/06/2018

De liberalen van Open 2040 maken dit weekend als eersten in Affligem hun kieslijst bekend

Het Laatste Nieuws - 16/06/2018

Notaris wordt uitdager van burgemeester Walter De Donder in Affligem

VRT nieuws - 15/01/2018

Open VLD-Affligem gaat breder en trekt onder de naam OPEN2040 naar de kiezer

RingTV - 14/01/2018

OPEN 2040 is klaar voor de toekomst

Editiepajot - 14/01/2018

OPEN 2040 stelt zich voor

Goeiendag - 14/01/2018

Meer weten?

Schrijf in op onze nieuwsbrief. Ontvang onze updates en leer ons programma en kandidaten kennen.